Til forældre

Kære forældre

Der melder sig mange spørgsmål, når ens søn/datter skal begynde i gymnasiet. Vi tilbyder her information, som forhåbentligt kan være til hjælp i overgangen mellem grundskole og gymnasium.

Hvad forventer vi af eleven?
På Viby Gymnasium forventer vi, at eleverne:

  • møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen
  • betragter skolearbejdet som den vigtigste beskæftigelse under hele uddannelsesforløbet
  • betragter eventuelt fritidsarbejde som en bibeskæftigelse
  • læser lektier til alle fag
  • afleverer de skriftlige opgaver til tiden
  • dagligt orienterer sig i Lectio, på SharePoint og i Outlook
  • benytter sig af muligheden for hjælp i studieværkstedet, hvis der er behov
  • kontakter studievejleder eller uddannelsesleder i tilfælde af problemer, som påvirker skolearbejdet
  • deltager i introtur, ekskursioner og studieture
  • overholder skolens studie- og ordensregler.

 

Hvordan støtter jeg bedst min datter/søn gennem gymnasieuddannelsen?
Selvom den unge er godt på vej til at blive voksen, er støtten fra forældre stadig vigtig. Vis interesse for livet på skolen og tal med din datter/søn om, hvad der rører sig fagligt og socialt. Sørg for, at der er plads til at til at læse lektier i fred og ro og at den unge har en studieplads i hjemmet, hvor der er plads til bøger, mapper og computer.

Vær opmærksom på, at eventuelt fritidsarbejde ikke tager for meget tid.

Generel information A-Z

Arrangementer hvor forældre er velkomne

September: Forældreaften for 1g elever og deres forældre

Forår: Forældrekonsultation for 1g/1hf og deres forældre

Marts: Gallafest for 3.g elever og deres forældre

April: Forårskoncert

Juni: Dimission 3.g

Digital post

Viby Gymnasium benytter digital post – det vil sige, at breve fra skolen vil blive sendt til elevens e-Boks. Har eleven ikke sådan en endnu, skal den oprettes.

Når der søges ind på Optagelse.dk er det vigtigt, at forældre indtaster deres CPR numre, da de ellers ikke vil modtage en kopi af information til eleven.

Egenbetaling

Alle elever skal før studiestart indbetale et engangsbeløb til dækning af undervisningsmidler. Beløbet dækker licenser for ordbøger, diverse programmer, fotokopier m.v. Beløbets størrelse er afhængig af, om din søn/datter skal på STX eller HF. Nye elever modtager i begyndelsen af juli måned et velkomstbrev, hvor det nøjagtige beløb er angivet.

Hvis uddannelsen afbrydes efter grundforløbet returneres beløbet ikke, idet skolen har afholdt udgifter til dette ved skolestart.

Opkrævningen sker i henholdt til lov nr. 575 af juni 2006. Alle betalinger, som f. eks. engangsbeløbet for undervisningsmidler, betaling for studieture og ekskursioner indbetales via Safeticket

Ferie

Se skolens ferieplan her.

Fester

Viby Gymnasiums festudvalg, Impuls, arrangerer fester på skolen. Festerne foregår på gymnasiet og er kun for skolens egne elever. Salg af billetter til festerne sker via Safeticket. Eleverne skal altid medbringe deres studiekort, når de skal til fest, så de kan dokumentere, at de er aktive studerende på Viby Gymnasium. Der er altid eksterne vagter ved indgangen og på skolen.

Forsikring

Kommer din søn/datter til skade på skolen eller mister personlige ejendele, har skolen ingen forsikringsordning, der dækker. Det er altid elevens egen forsikring, der skal søges dækning hos.

Ved studierejser i udlandet skal hver elev købe en rejseforsikring gennem skolens rejseselskab.

Fravær

Fravær kan være fysisk, men også skriftligt fravær – som når en aflevering ikke afleveres til tiden. Fysisk fravær er, når eleven kommer for sent eller slet ikke møder op til lektionen.

Hver lektion noterer læreren fravær i Lectio. Det er elevens ansvar at gå ind på Lectio og angive en fraværsårsag. Vi betragter al udeblivelse som fravær. Er din søn/datter i et behandlingsforløb på hospital eller ramt af længerevarende sygdom, skal I kontakte studievejlederen – og på anmodning skaffe dokumentation for fraværet i form af kopi af indkaldelse til behandling eller lægeerklæring. Det er altid eleven selv, der betaler for lægeerklæring, jævnfør skolens studie- og ordensregler.

Vi giver ikke fri til køretimer, køreprøve eller udlandsrejser uden for normal ferie.

Fraværssanktioner

På Viby Gymnasium opererer vi med forskellige sanktioner mod fravær. Mangler din søn/datter at aflevere to eller flere skriftlige opgaver, indkalder vi ham/hende til det obligatoriske studieværksted for at bringe afleveringerne i orden. Er fraværet højere og vedvarende får eleven skriftlige advarsler. For elever under 18 år sendes advarsler også til forældrene. Læs skolens studie- og ordensregler for den fulde ordlyd vedrørende sanktioner i forhold til fravær.

Lectio

På Viby Gymnasium bruger vi det studieadministrative system Lectio. Ved studiestart får eleven udleveret et personligt log-in til Lectio. I Lectio ses skema, karakterer, studieplan, opgaver, fravær og liste over udleverede bøger.

Læse- eller skrivevanskeligheder

I løbet af de første uger efter studiestart tester vi alle elever for læse-/skriveproblemer. Tyder testresultatet på ordblindhed, bliver din søn/datter testet for dette. Viser det sig, at han/hun er ordblind, kan vi søge støtte via SPS til en it-rygsæk, så den unge kan få alle tekster læst højt.

Ringetider

Undervisningen ligger som udgangspunkt mellem 1. lektion, der starter kl. 8.00 og 5. lektion, der slutter kl. 15.20 

Studieværksted

To gange hver uge i tidsrummet kl. 15.20-16.45 har vi studieværksted på Viby Gymnasium. I studieværkstedet kan eleverne komme og arbejde med deres afleveringer og få hjælp af de tilstedeværende faglærere.

Ungdomskort

Ungdomskortet giver din søn/datter rabat på offentlig transport mellem skole og bopæl – og mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris. I kan søge om Ungdomskort her.

Se den flotte video fra dimissionen 2018 herunder: