Bestyrelsen

Overordnet ledelse

Bestyrelsen med ti medlemmer er skolens højeste instans.

Dens opgaver er bl.a. overordnet ledelse af den selvejende institution, herunder fastlæggelse af institutionens målsætning og strategifastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik. 

Bestyrelsen står også for ansættelse og afskedigelse af rektor, udpegning af revisor og tager stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud.

Bestyrelsen ved Viby Gymnasium

Peter Munk Christiansen (formand). Udpeget af Aarhus Universitet

Peter Bjerre Mortensen (næstformand). Udpeget af Erhverv Aarhus

Linda Greve. Udpeget af VIA University College

Dorte Marianne Jensen. Udpeget af skolelederforeningen Aarhus

Kim Lilholt Ruggaard. Udpeget af Aarhus Kommune

Per Møller Jensen. Udpeget af Region Midtjylland

Kristine Birgitte Rasmussen. Udpeget af medarbejderne

Morten Søding Sørensen. Udpeget af medarbejderne

Liva Marie Rahbek Kilt. Udpeget af eleverne

Vedtægt for Viby Gymnasium

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål
§ 1. Viby Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29 55 38 07.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 i forbindelse med Viby Amtsgymnasium og HF’s overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution, jf. § 14, stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, som ændret ved § 64, nr. 2, i lov nr. 575 af 9. juni 2006.
Fra den 1. januar 2007 til den 15. december 2011 hed institutionen Viby Gymnasium og HF.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbydegymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.
Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning
§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.
Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:
1) 6 udefrakommende medlemmer:
1 medlem, der er udpeget af rektoratet for Aarhus Universitet, og som har erfaring med ledelse i den videregående uddannelsessektor.
1 medlem, der er udpeget af rektoratet for VIA University College, og som har erfaring med ledelse i den videregående uddannelsessektor.
1 medlem udpeget af Århus Skolelederforening og som har erfaring med ledelse i grundskolen.
1 medlem udpeget af Erhverv Århus, der har ledelseserfaring fra erhvervslivet
1 medlem udpeget af Regionsrådet i Region Midtjylland.
1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.
Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.
Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.
Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.
Stk. 2. Genudpegning kan finde sted.
Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar
§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.
Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9.Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.
Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Bestyrelsen bemyndiger institutionens leder til at ansætte og afskedige institutionens øvrige ansatte.
Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3, 2. pkt., og § 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde
§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.
Stk. 2. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.
Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:
1) Retningslinjer for formandens og næstformandens rolle.
2) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder.
3) Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med institutionens leder.
4) Retningslinjer for bestyrelsens opfølgning på afrapporteringer om institutionens målsætnings og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.
5) Retningslinjer for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
6) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.
7) Bestyrelsens pligt til at fastlægge institutionens løn- og personalepolitik.
8) Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.
9) Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
10) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.
11) Bestyrelsens pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.
12) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.
13) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning, for at føre tilsyn med og følge op på institutionens udvikling.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse
§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.
Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsens afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret
§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Kapitel 7: Regnskab og revision
§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.
Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.
Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.
Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 8: Nedlæggelse
§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.
§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.
§ 20. Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives med virkning fra 1. januar 2007. Den midlertidige bestyrelse fortsætter indtil en bestyrelse er udpeget i henhold til § 4, stk. 2, for perioden indtil den første ordinære funktionsperiode begynder, jf. § 6, stk. 1.
Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1, 2. pkt., nævnte bilag.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 31.10.2006
Vedtægten revideret på bestyrelsesmødet den 15.12.2011

2023

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 20. marts 2023

2022

Dagsorden  og referat fra bestyrelsesmødet 22. marts 2022

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 9. juni 2022

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 13. september 2022

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 6. december 2022

2021

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 22. marts 2021

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2021

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 16. september 2021

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 7. december 2021

2020

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 16. april 2020

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 9. juni 2020

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 17. september 2020

Dagsorden fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 26. november 2020

Dagsorden fra bestyrelsesmødet 8. december 2020

Referat fra bestyrelsesmøderne 8. december 2020 og 26. november 2020

2019

Dagsordner og referater fra 2019 findes her

2018

Dagsordner og referater fra 2018 findes her

2017

Dagsordner og referater for 2017 findes her

2016

Dagsordner og referater for 2016 findes her

2015

Dagsordner og referater for 2015 findes her

2014

Dagsordner og referater for 2014 findes her

2013

Dagsordner og referater for 2013 findes her

2012

Dagsordner og referater for 2012 findes her

2011

Dagsordner og referater for 2011 findes her

2010

Dagsordner og referater for 2010 findes her

2009

Dagsordner og referater for 2009 findes her

2008

Dagsordner og referater for 2008 findes her

2007

Dagsordner og referater for 2007 findes her