information A-Z

 

Arrangementer hvor forældre er velkomne

September: Forældreaften for 1g elever og deres forældre

Forår: Forældrekonsultation for 1g/1hf og deres forældre

Marts: Gallafest for 2hf- og 3g elever samt deres forældre

April: Forårskoncert

Juni: Dimission 2hf og 3g

Digital post

Viby Gymnasium benytter digital post – det vil sige, at breve fra skolen vil blive sendt til elevens e-Boks. Har eleven ikke sådan en endnu, skal den oprettes.

Når der søges ind på Optagelse.dk er det vigtigt, at forældre indtaster deres CPR numre, da de ellers ikke vil modtage en kopi af information til eleven.

Egenbetaling

Alle elever skal før studiestart indbetale et engangsbeløb til dækning af undervisningsmidler. Beløbet dækker licenser for ordbøger, diverse programmer, fotokopier m.v. Beløbets størrelse er afhængig af, om det STX eller HF-uddannelsen. Nye elever modtager i begyndelsen af juli måned et velkomstbrev, hvor det nøjagtige beløb er angivet.

Hvis uddannelsen afbrydes efter grundforløbet returneres beløbet ikke, idet skolen har afholdt udgifter ved skolestart.

Opkrævningen sker i henholdt til lov nr. 575 af juni 2006. Alle betalinger, som f. eks. engangsbeløbet for undervisningsmidler, betaling for studieture og ekskursioner indbetales via Safeticket.

Eksamen

I vores eksamenshæfte kan du læse om gældende regler for eksamen på Viby Gymnasium. Eksamenshæftet lægges ud på elevzonen i Teams.

Du skal dog være opmærksom på, at folderen beskriver de generelle regler og vejledninger for eksamen på skolen. 

For oplysninger om tidspunkter og konkrete eksaminer for dig, skal du holde dig opdateret på Lectio.

Ferie

Se skolens ferieplan her.

Fastholdelsesstrategi
Det er vigtigt for os, at eleverne trives på Viby Gymnasium. Derfor indgår studievejlederne i et tæt samarbejde med ledelsen og klasselærerne. Det sikrer, at alle elevers fravær og trivsel følges, og at der hurtigt iværksættes passende tiltag med henblik på fastholdelse. Derudover gør klasselærerne i alle klasser et stort arbejde i forhold til klasserumskulturen.

Fester

Viby Gymnasiums festudvalg, Impuls, arrangerer fester på skolen. Festerne foregår på gymnasiet og er kun for skolens egne elever. Salg af billetter til festerne sker via Safeticket. Eleverne skal altid medbringe studiekort, så de kan dokumentere, at de er aktive studerende på Viby Gymnasium. Der er altid eksterne vagter ved indgangen og på skolen.

Forsikring

Kommer eleven til skade på skolen eller mister personlige ejendele, har skolen ingen forsikringsordning, der dækker. Det er altid elevens egen forsikring, der skal søges dækning hos.

Ved studierejser i udlandet skal hver elev købe en rejseforsikring gennem skolens rejseselskab.

Som andre institutioner under den danske stat er Viby Gymnasium selvforsikrende. Det betyder, at vi ikke må tegne nogen form for forsikringer. Vi har dermed ingen forsikringer, der dækker eleverne. Du bør derfor som elev eller forælder selv tegne forsikringer, som dækker ansvar, ulykke og tyveri. 

Fravær

Fravær kan være fysisk, men også skriftligt fravær – som når en aflevering ikke afleveres til tiden. Fysisk fravær er, når eleven kommer for sent eller slet ikke møder op til lektionen.

Hver lektion noterer læreren fravær i Lectio. Det er elevens ansvar at gå ind på Lectio og angive en fraværsårsag. Vi betragter al udeblivelse som fravær. Er eleven i et behandlingsforløb på hospital eller ramt af længerevarende sygdom, skal studievejlederen kontaktes – og på anmodning skaffe dokumentation for fraværet i form af kopi af indkaldelse til behandling eller lægeerklæring. Det er altid eleven selv, der betaler for lægeerklæring, jævnfør skolens studie- og ordensregler.

Vi giver ikke fri til køretimer, køreprøve eller udlandsrejser uden for normal ferie.

Fraværssanktioner

På Viby Gymnasium opererer vi med forskellige sanktioner mod fravær. For elever under 18 år sendes advarsler også til forældrene. Læs skolens studie- og ordensregler for den fulde ordlyd vedrørende sanktioner i forhold til fravær.

Lectio

På Viby Gymnasium bruger vi det studieadministrative system Lectio. Ved studiestart får eleven udleveret et personligt login til Lectio. I Lectio ses skema, karakterer, studieplan, opgaver, fravær og liste over udleverede bøger.

Læsevejleder

Alle elever, der er testet ordblinde, har på Viby Gymnasium mulighed for forskellige former for støtte. Alle ordblinde tilbydes: 

  • Kompenserende læse-skriveteknologi
  • Studiematerialer fra Nota
  • Forlænget tid til eksamen


Vi tilbyder også studiestøttetimer med jævnlige møder med enten en læsevejleder eller en anden af skolens lærere, hvis der er behov for hjælp til f.eks. at strukturere lektielæsning eller opgaveskrivning. 

Hvis eleven er testet ordblind inden optagelse, skal det angives det i ansøgningen, så vi hurtigst muligt kan søge om den ønskede støtte gennem SPS.

Hvis eleven ikke er testet ordblind, men har mistanke om ordblindhed, kan eleven henvende sig til læsevejlederne. Det er eleven også velkommen til at gøre inden studiestart, når eleven er blevet optaget på skolen. Forældre er også meget velkomne til at deltage i et indledende møde med en læsevejleder. 

Skolens læsevejledere er: 
Astrid Midtgaard Hvelplund 
Merete Søgaard 

Læs mere om støtte gennem SPS her: Forside – SPS (spsu.dk)

Ringetider

Undervisningen ligger som udgangspunkt mellem 1. lektion, der starter kl. 8.00 og 5. lektion, der slutter kl. 15.20 

Studieværksted

To gange hver uge i tidsrummet kl. 15.20-16.45 har vi studieværksted på Viby Gymnasium. I studieværkstedet kan eleverne komme og arbejde med deres afleveringer og få hjælp af de tilstedeværende faglærere.

Ungdomskort

Ungdomskortet giver eleverne rabat på offentlig transport mellem skole og bopæl – og mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris. Der kan søges om Ungdomskort her.