Optagelse 2022

Ansøgningsfrist til gymnasiet er den 1. marts 2022 via optagelse.dk

Elevsammensætning

Region Midtjylland har på sit møde den 27. januar 2021 for andet år i træk vedtaget nogle fordelingsregler, der har afgørende betydning for STX på Viby Gymnasium.

Konkret betyder fordelingsreglerne, at ansøgere fra bestemte boligområder ikke kan optages på Viby Gymnasium. De 11 boligområder, der er omfattet af fordelingsreglerne, er på den nationale liste over KUO-områder (almene boligområder kaldet “kombinerede udlejningsområder” med mange beboere uden for arbejdsmarkedet). Det drejer sig om: Bispehaven, Gellerupparken, Skovgårdsparken, Rosenhøj, Håndværkerparken og Skådeparken/Nøddeskrænten, Trigeparken, Langkærparken, Vejlby Vest, Vorrevangen og Frydenlund.

Elever fra disse boligområder opfordres af Region Midtjylland til i stedet for at søge optagelse på Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Egaa Gymnasium eller Risskov Gymnasium.

Viby Gymnasium vil gerne have en andel af elever med ikke-vestlig baggrund på ca. 20%. Det sikrer, at eleverne møder ligheder og forskelligheder hos deres klassekammerater og det betyder, at gymnasiet afspejler befolkningssammensætningen i byen.

Vi bakker fuldt ud op om Region Midtjyllands KUO-fordelingsregler i forhold til Viby Gymnasium. Vi har rigtig gode erfaringer med denne måde at fordele elever på i den nuværende 1g årgang og ser frem til en lige så god og meningsfuld elevsammensætning på den kommende 1g årgang.

Traditionelt kommer vores STX-elever fra et geografisk område, der omfatter Hørning, Tranbjerg, Solbjerg, Mårslet og Malling mod syd, Stavtrup mod vest, Kongsvang mod nord og Holme, Højbjerg og Skåde mod øst.

Digital post

Viby Gymnasium benytter digital post – det vil sige, at breve fra skolen vil blive sendt til din e-Boks. Har du ikke sådan en endnu, skal du oprette den.

Når du søger ind på Optagelse.dk er det vigtigt, at dine forældre indtaster deres CPR numre, da de ellers ikke vil modtage en kopi af information til eleven.

Generelle optagelseskrav til STX

Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen

Du kan blive optaget på almen (stx) studentereksamen direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder forudsætningerne for adgang.

For at have retskrav på optagelse til den 3-årige uddannelse skal du:

 • for 9. klasse: have afsluttet undervisningen i 9. klasse i folkeskolen eller en undervisning, der står mål hermed
 • for 10. klasse: have afsluttet 10. klasse
 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Har du søgt om optagelse senest 1. marts, har du søgt rettidigt.
 • være vurderet uddannelsesparat (uddybes længere nede) til en 3-årig gymnasial uddannelse med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler. Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen. Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9.-klasseprøverne.
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0. Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

 

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

 

Uddannelsesparathed
Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det er resultatet af den endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale. Hvis du skal til optagelsesprøve og -samtale, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt hertil af den institution, som du har anført som din 1. prioritet, selvom du har fået reserveret plads på en anden institution. Det vil også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

Kilde: Undervisningsministeriet

Du kan læse mere om optagelsesregler og uddannelsesparathed på UVM’s hjemmeside:

Optagelse

Uddannelsesparathed

Optagelse foregår via http://www.optagelse.dk/

Individuel kompetencevurdering
Ved en individuel kompetencevurdering er skolens procedure:

 1. Fremlæggelse af skriftlig dokumentation
 2. Behandling af sagen
 3. Eventuelt prøveforløb
 4. Afgørelse meddeles ansøger