Optagelse 2024

Ansøgningsfrist til gymnasiet er den 1. marts 2024 via optagelse.dk

OPTAGELSE PÅ HF

Du kan blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder forudsætningerne for adgang.

For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen skal du:

 • have afsluttet undervisningen i 9. klasse i folkeskolen eller en undervisning, der står mål hermed eller have afsluttet 10. klasse.
 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Har du søgt om optagelse senest 13. marts, har du søgt rettitigt.
 • være vurderet uddannelsesparat (uddybes længere nede) til hf-uddannelsen med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
 • have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Hvis du går i 10. klasse, skal du dog kun have modtaget tysk eller fransk fra 6-9. klasse.
 

For elever, som søger i direkte forlængelse af 9. klasse, gælder særligt at eleven skal:

 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler. Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen. Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9. klassesprøverne.
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, d.v.s. have opnået mindst 4,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver.
 

For elever som søger i direkte forlængelse af 10. klasse, gælder særligt ud over de grundlæggende adgangsforudsætninger, at eleven skal:

 • have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
 • i 10. klasse have fulgt undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt ved afslutningen af 10. klasse.
 • have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi efter 10. klasse
 • have opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at gennemføre hf-uddannelsen.

I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det er resultatet af den endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav.

Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du, hvis du har afsluttet 10. klasse, have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale. Hvis du skal til optagelsesprøve og -samtale, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt hertil af den institution, som du har anført som din 1. prioritet, selvom du har fået reserveret plads på en anden institution. Det vil også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

Kilde: Undervisningsministeriet

 

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse:
Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven, har du dog krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået.

Du kan læse mere om optagelsesregler og uddannelsesparathed på UVM’s hjemmeside

Din ansøgning
Du kan søge om optagelse på HF på Viby Gymnasium gennem optagelse.dk

NB! Viby Gymnasium benytter digital post – det vil sige, at breve fra skolen vil blive sendt til din e-Boks. Har du ikke sådan en endnu, skal du oprette den.

Når du søger ind på Optagelse.dk er det vigtigt, at dine forældre indtaster deres CPR numre, da de ellers ikke vil modtage en kopi af information til eleven (for elever under 18 år).

HF Sport: Husk at vedhæfte Team Danmark/ESAA aftale

 

Læs mere om de nye elevfordelingsregler her:

uvm.dk/elevfordeling
ug.dk/elevfordeling

Har du spørgsmål? Kontakt os her:

Marianne Vestergaard

Marianne Vestergaard

Uddannelsesleder

87 34 80 16

Jette Clausen

Jette Clausen

Sekretær

87 34 80 10